Projectiles

Nioh- Thông số trang bị – Phần cuối – Ranged Weapons & Projectiles
Sẽ không thể gọi là ninja nếu không có phi tiêu, và một một samurai lúc nào cũng sẽ được huấn luyện cung thuật. 
Newsletter

Advertisement
Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...